PDF agenda’s:

Agenda Raad van Toezicht: 23 maart 2017 

Aan               : de leden van de Raad van Toezicht Stichting (Kindcentra) Kits Primair
Van               : Koos van Riezen en Jan de Wit

Onderwerp:
Vergadering Raad van Toezicht op 23 maart 2017
Plaats: Hofstraat 18
Tijdstip: 19.30-21.30

 A G E N D A

      1.  Opening en vaststelling agenda
      2. Verslag vorige vergadering en actielijst: (Vaststellen)
       – verslag van 18 januari 2017
      3. Mededelingen: (Informatief)
       – Fusie COG en CONOD
       – Eerste bevindingen en besluiten directeur-bestuurder 
      4. Werkwijze/organisatie RvT:
       – Vergaderstructuur Kits Primair en Kindcentra Kits Primair (Bespreken)
       – Rooster van aftreden (voorstel van voorzitter RvT) (Vaststellen)
       – Vergoeding RvT (voorstel van voorzitter RvT) (Vaststellen)
       – Splitsing vergoeding RvT over beide stichtingen (Vaststellen)
       – Informatie en foto op de website (Vaststellen)
       – Klokkenluidersregeling (Bespreken)
      5. Statuten en Reglementen:
       – Statuten: stand van zaken (Informatief)
       – Reglement Raad van Toezicht (Vaststellen)
       – Reglement directeur-bestuurder (Vaststellen)
       – Toetsingskader Raad van Toezicht (Vaststellen)
       – Resultaatafspraken RvT en directeur-bestuurder (Vaststellen)
      6. Organisatiestructuur:
       – voorstel wijziging organisatiestructuur (Bespreken)

       Kindcentra Kits Primair

      7. Financiën:  (Bespreken)
       – Marap 4e kwartaal 2016 

       Kits Primair

      8. Financiën:  (Bespreken)
       – Marap 4e kwartaal 2016
      9. Formatie:  (Bespreken)
       – Bestuursformatieplan 2017-2018

       Algemeen

      10. Wat verder ter tafel kan komen:  (Bespreken)
       – Jaarrekening (complexiteitsberekening)
       -Harm Klifman
      11. Sluiting:
       – Agendapunten volgende vergadering
       – Actiepunten
       – Rondvraag