De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een bovenschoolse organisatie: zij staat ten dienste van alle aangesloten scholen. In de GMR zijn alle MR-en van de 11 scholen vertegenwoordigd. GMR-leden worden gekozen door MR-leden, op persoonlijke titel. Momenteel bestaat de GMR uit 12 leden, zowel leerkrachten als ouders.

Aan de GMR is een ondersteunende kracht toegevoegd. De GMR ontvangt van Kits Primair, gevraagd én ongevraagd, alle informatie die voor de vervulling van haar taak nodig is. Voor adviezen raadpleegt de GMR MR-vertegenwoordigers. De advies- en instemmingsrechten van de GMR zijn in de wet verankerd.

De GMR vergadert zes keer per jaar. De voorzitter is Edo Witteveen, Victor Jongman is vice-voorzitter.
Diana Eleveld ( az@kitsprimair.nl ) doet het secretariaat.

GMR vergaderschema 2016-2017

  • Maandag 19 september 2016
  • Dinsdag 22 november 2016
  • Woensdag 25 januari 2017
  • Donderdag 30 maart 2017
  • Maandag 22 mei 2017
  • Woensdag 28 juni 2017