De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een bovenschoolse organisatie: zij staat ten dienste van alle aangesloten scholen. In de GMR zijn alle MR-en van de 11 scholen vertegenwoordigd. GMR-leden worden gekozen door MR-leden, op persoonlijke titel. Momenteel bestaat de GMR uit 12 leden, zowel leerkrachten als ouders.

Aan de GMR is een ondersteunende kracht toegevoegd. De GMR ontvangt van Kits Primair, gevraagd én ongevraagd, alle informatie die voor de vervulling van haar taak nodig is. Voor adviezen raadpleegt de GMR MR-vertegenwoordigers. De advies- en instemmingsrechten van de GMR zijn in de wet verankerd.

De GMR vergadert zes keer per jaar. De voorzitter is Edo Witteveen, Victor Jongman is vice-voorzitter.
Diana Eleveld ( az@kitsprimair.nl ) doet het secretariaat.

GMR vergaderschema 2017-2018

  • Maandag 2 oktober 2017
  • Woensdag 15 november 2017
  • Maandag 20 november 2017 – met de Raad van Toezicht
  • Maandag 8 januari 2018
  • Dinsdag 13 februari 2018
  • Maandag 9 april 2018
  • Dinsdag 29 mei 2018
  • Maandag 26 juni 2018 – met de Raad van Toezicht