De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen bepaalt dat elke kinderopvangorganisatie een voor ouders inzichtelijk klachtenreglement heeft.

Daarnaast heeft Kits Primair zich voor de onafhankelijke uitvoering van de externe klachtenbehandeling aangesloten bij de externe Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen met daaraan verbonden het Klachtenloket Kinderopvang. De Geschillencommissie is een commissie met leden die zijn benoemd op basis van diverse, speciale persoonlijke deskundigheden.

Het klachtenreglement van de kindcentra van Kits Primair is hier te downloaden

Call Now Button