De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Wie zijn we?
De Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) van Kits Primair bestaat uit twaalf leden, zowel leerkrachten als ouders. Alle elf Integrale Kind Centra (IKC’s) zijn vertegenwoordigd. De school met de meeste leerlingen levert twee GMR-leden om zo een even aantal leden te krijgen.  

 • Erik Reintsma (ouder IKC de Lindelaar in Westerbork) – voorzitter
 • Mark Visser (personeelslid IKC G.A. De Ridder in Beilen) – vicevoorzitter
 • Lotte Burki (ouder IKC G.A. de Ridder in Beilen)
 • Chantal Bourgonje  (ouder IKC Zuiderenk in Wijster)
 • Petra van Es (ouder IKC Harm Smeenge in Beilen)
 • Christiaan Joustra ( ouder IKC Pieter van Thuyl)
 • Liane Sybom (personeelslid IKC Mr. Siebering)
 • Kim Balsma (personeelslid IKC De Wenteling)
 • Nanda Hunze (personeelslid IKC Pr. Margriet)
 • Daniël van der Wal (ouder IKC De Meenthe)
 • Gerda Strijker (personeelslid IKC ‘t Hieker Nust)
 • Priscilla Touwslager( personeelslid bestuurskantoor) – secretariaat.

Wat willen we bereiken?
De GMR van Kits Primair behartigt de belangen van ouders, leerlingen en medewerkers van alle elf IKC’s en heeft een belangrijke taak om met het bevoegd gezag mee te denken over het bovenschools beleid en andere onderwerpen van Kits Primair. Zo draagt de GMR bij aan de kwaliteit van de IKC’s.

Wat doen we?
De GMR gaat over het onderwijs. De GMR heeft onder andere advies- en instemmingsrecht op bovenschoolse onderwerpen, zoals het koersplan, het formatieplan, de begroting en de vakantieroosters. 
Als GMR vervullen we drie rollen: een controlerende, een vertegenwoordigende en een initiatiefrijke rol. Dit is wettelijk geregeld. Voor adviezen raadpleegt de GMR vertegenwoordigers van de MR.

Wat is onze aanpak?
Circa 7 keer per jaar vergaderen we. Daarvoor hebben we regelmatig overleg met de directeur-bestuurder en tweemaal per jaar met de Raad van Toezicht. Ook vindt er afstemming plaats met de Centrale Oudercommissie (COC) als overstijgend adviesorgaan voor de kinderopvang. Regelmatig is er gezamenlijk overleg, zoals van een integraal kindcentrum verwacht kan worden. Zo hebben we invloed op het beleid en de besluitvorming binnen Kits Primair.

Meer weten?
Je kunt ons bereiken via: e-mailadres gmr@kitsprimair.nl.
De vergaderingen zijn openbaar, dus je bent welkom om een keer aan te sluiten (geef dit vooraf even door via info@kitsprimair.nl )

Kijk voor meer informatie op:
https://www.infowms.nl 

Vergaderingen:

 • Maandag 2 oktober 19.30 uur
 • Dinsdag 7 november 19.30 uur
 • Woensdag 24 januari 19.30 uur
 • Maandag 11 maart 19.30 uur
 • Woensdag 22 mei 19.30 uur
 • Woensdag 10 juli 19.30 uur

Bijeenkomsten met Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en Centrale OuderCommissie:

 • Woensdag 1 november 19.30 – 21.30 uur
 • Woensdag 19 juni 19.30 – 21.30 uur
Call Now Button