De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een bovenschoolse organisatie: zij staat ten dienste van alle aangesloten scholen. In de GMR zijn alle MR-en van de 11 scholen vertegenwoordigd. GMR-leden worden gekozen door MR-leden, op persoonlijke titel. Momenteel bestaat de GMR uit 12 leden, zowel leerkrachten als ouders.

Aan de GMR is een ondersteunende kracht toegevoegd. De GMR ontvangt van Kits Primair, gevraagd én ongevraagd, alle informatie die voor de vervulling van haar taak nodig is. Voor adviezen raadpleegt de GMR MR-vertegenwoordigers. De advies- en instemmingsrechten van de GMR zijn in de wet verankerd.

De GMR vergadert zeven keer per jaar. De voorzitter is Edo Witteveen, Mariska Bruulsema is vice-voorzitter.
Diana Eleveld ( az@kitsprimair.nl ) doet het secretariaat.

GMR vergaderschema 2020-2021

  • Maandag 14 september 2020 – 19.30 uur
  • Woensdag 30 september 2020 – 19.30 uur – met de RvT – Cent.Ouder.comm – Pers.vert.KO
  • Dinsdag 3 november 2020 – 19.30 uur  – 
  • Woensdag 13 januari 2021 – 19.30 uur
  • Donderdag 4 maart 2021 – 19.30 uur
  • Maandag 19 april 2021 – 19.30 uur
  • Woensdag 16 juni 2021 – 19.30 uur  – met de RvT – Cent.Ouder.comm – Pers.vert.KO

(alle vergaderingen starten om 19.30 uur en vinden plaats in het bestuursbureau aan de Hofstraat 18 – tenzij anders vermeld)

Call Now Button