De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een bovenschoolse organisatie: zij staat ten dienste van alle aangesloten scholen. In de GMR zijn alle MR-en van de 11 scholen vertegenwoordigd. GMR-leden worden gekozen door MR-leden, op persoonlijke titel. Momenteel bestaat de GMR uit 12 leden, zowel leerkrachten als ouders.

Aan de GMR is een ondersteunende kracht toegevoegd. De GMR ontvangt van Kits Primair, gevraagd én ongevraagd, alle informatie die voor de vervulling van haar taak nodig is. Voor adviezen raadpleegt de GMR MR-vertegenwoordigers. De advies- en instemmingsrechten van de GMR zijn in de wet verankerd.

De GMR vergadert zeven keer per jaar. De voorzitter is Edo Witteveen, Mariska Bruulsema is vice-voorzitter.
Diana Eleveld ( az@kitsprimair.nl ) doet het secretariaat.

GMR vergaderschema 2020-2021

  • Maandag 13 september 2021 – 19.30 uur
  • Woensdag 27 oktober 2021 – 19.30 uur – met de Raad van Toezicht
  • Dinsdag 9 november 2021 – 19.30 uur  – 
  • Woensdag 19 januari 2022 – 19.30 uur
  • Donderdag 10 maart 2022 – 19.30 uur
  • Maandag 21 april 2022 – 19.30 uur
  • Woensdag 15 juni 2022 – 19.30 uur  – met de Raad van Toezicht

(alle vergaderingen vinden plaats in het bestuursbureau aan de Hofstraat 18 – tenzij anders vermeld)

Call Now Button