De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een bovenschoolse organisatie: zij staat ten dienste van alle aangesloten scholen. In de GMR zijn alle MR-en van de 11 scholen vertegenwoordigd. GMR-leden worden gekozen door MR-leden, op persoonlijke titel. Momenteel bestaat de GMR uit 12 leden, zowel leerkrachten als ouders.

Aan de GMR is een ondersteunende kracht toegevoegd. De GMR ontvangt van Kits Primair, gevraagd én ongevraagd, alle informatie die voor de vervulling van haar taak nodig is. Voor adviezen raadpleegt de GMR MR-vertegenwoordigers. De advies- en instemmingsrechten van de GMR zijn in de wet verankerd.

De GMR vergadert zeven keer per jaar. De voorzitter is Erik Reintsema.
Diana Eleveld ( az@kitsprimair.nl ) doet het secretariaat.

GMR vergaderschema 2022-2023

  • Maandag 19 september 2022
  • Donderdag 27 oktober 2022 – met de Raad van Toezicht
  • Dinsdag 29 november 2022
  • Woensdag 25 januari 2023 
  • Donderdag 30 maart 2023
  • Maandag 5 juni 2023
  • Dinsdag 27 juni 2023 – met de Raad van Toezicht

(alle vergaderingen vinden plaats in het bestuursbureau aan de Hofstraat 18 – tenzij anders vermeld)

Call Now Button