De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een bovenschoolse organisatie: zij staat ten dienste van alle aangesloten scholen. In de GMR zijn alle MR-en van de 11 scholen vertegenwoordigd. GMR-leden worden gekozen door MR-leden, op persoonlijke titel. Momenteel bestaat de GMR uit 12 leden, zowel leerkrachten als ouders.

Aan de GMR is een ondersteunende kracht toegevoegd. De GMR ontvangt van Kits Primair, gevraagd én ongevraagd, alle informatie die voor de vervulling van haar taak nodig is. Voor adviezen raadpleegt de GMR MR-vertegenwoordigers. De advies- en instemmingsrechten van de GMR zijn in de wet verankerd.

De GMR vergadert zeven keer per jaar. De voorzitter is Edo Witteveen, Victor Jongman is vice-voorzitter.
Diana Eleveld ( az@kitsprimair.nl ) doet het secretariaat.

GMR vergaderschema 2018-2019

  • Maandag 8 oktober 2018
  • Dinsdag 20 november 2018
  • Woensdag 28 november 2018 – met de Raad van Toezicht
  • Woensdag 16 januari 2019
  • Donderdag 28 maart 2019
  • Maandag 20 mei 2019
  • Woensdag 19 juni 2019 – met de Raad van Toezicht

(alle vergaderingen starten om 19.30 uur en vinden plaats in het bestuursbureau aan de Hofstraat 18)

Call Now Button