De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een bovenschoolse organisatie: zij staat ten dienste van alle aangesloten scholen. In de GMR zijn alle MR-en van de 11 scholen vertegenwoordigd. GMR-leden worden gekozen door MR-leden, op persoonlijke titel. Momenteel bestaat de GMR uit 12 leden, zowel leerkrachten als ouders.

Aan de GMR is een ondersteunende kracht toegevoegd. De GMR ontvangt van Kits Primair, gevraagd én ongevraagd, alle informatie die voor de vervulling van haar taak nodig is. Voor adviezen raadpleegt de GMR MR-vertegenwoordigers. De advies- en instemmingsrechten van de GMR zijn in de wet verankerd.

De GMR vergadert zeven keer per jaar. De voorzitter is Edo Witteveen, Victor Jongman is vice-voorzitter.
Diana Eleveld ( az@kitsprimair.nl ) doet het secretariaat.

GMR vergaderschema 2019-2020

  • Maandag 23 september 2019 – 19.30 uur
  • Dinsdag 29 oktober 2019 – 19.30 uur
  • Maandag 18 november 2019 – 19.30 uur  – met de Raad van Toezicht (IKC GA de Ridder)
  • Woensdag 5 februari 2020 – 19.30 uur
  • Donderdag 19 maart 2020 – 19.30 uur
  • Maandag 18 mei 2020 – 19.30 uur
  • Woensdag 17 juni 2020 – 19.30 uur  – met de Raad van Toezicht (IKC GA de Ridder)

(alle vergaderingen starten om 19.30 uur en vinden plaats in het bestuursbureau aan de Hofstraat 18 – tenzij anders vermeld)

Call Now Button