Positief begeleiden

Wat is SWPBS

Schoolwide Positive Behaviour Support (SWPBS) is een preventieve aanpak van gedrag voor het primair, het speciaal en het voortgezet onderwijs. Het heeft als doel om schoolbreed en vanuit gedeelde waarden een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat alle leerlingen in staat stelt om optimaal te profiteren van het geboden onderwijs. Hierbij werken de IKC’s actief samen met ouders en met Yorneo.

SWPBS richt zich op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Dit gebeurt door de waarden van de school te vertalen naar concrete gedragsverwachtingen voor alle ruimtes van de IKC’s, dit gedrag actief aan te leren en systematisch te waarderen en belonen. Daarnaast verzamelen de IKC’s data over gedrag van leerlingen. Deze data stellen de IKC’s in staat om gedragsvraagstukken (IKC-breed, op klassenniveau en op individueel niveau) in een vroeg stadium te signaleren, te analyseren en aan te pakken.

De kern van SWPBS

  • IKC-brede aanpak vanuit gedeelde waarden en preventief beleid
  • Voor alle leerlingen en IKC-medewerkers
  • Basiswaarden van de IKC’s vertaald naar sociaal gedrag
  • Veilige en positieve leeromgeving
  • Structurele bekrachtiging van gewenst gedrag
  • Duidelijke consequenties voor ongewenst gedrag
  • Gedragsregistratie en sturing op gedrag
  • Actieve samenwerking met ouders en Yorneo
  • Begeleiding door SWPBS-coach
  • Borging door kwaliteitssysteem en onderzoek

SWPBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de IKC’s belangrijk vinden. Vervolgens benoemt het IKC-team het gedrag dat past bij deze waarden en leert het de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief klimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

Een voorbeeld van geformuleerde waarden:

Veiligheid

Iedereen moet met een veilig gevoel naar onze IKC’s kunnen gaan. Veilig om helemaal jezelf te zijn en veilig omdat we op een goede manier omgaan met alle materialen in onze IKC’s.

We zorgen samen voor veiligheid!!

Zelfstandigheid

Dat wat je zelf al heel goed kan, moet je ook laten zien. We willen er zo voor zorgen dat de juffen, meesters en pedagogisch medewerkers iedereen kunnen helpen wanneer dat nodig is.

Je kan meer dan je denkt!!

Verantwoordelijkheid

Samen maken we de IKC’s waar we werken of leren. Iedereen draagt daar op zijn of haar manier een steentje aan bij. We nemen samen verantwoordelijkheid voor de manier waarop we omgaan met materialen en vooral elkaar!

We zijn samen verantwoordelijk voor onze IKC’s!!

Call Now Button