Het ziekteverzuimbeleid

Het ziekteverzuimbeleid maakt onderdeel uit van het arbo- en personeelsbeleid en is gericht op het voorkomen en verminderen van verzuim van personeel. Het ziekteverzuimbeleid wordt uitgevoerd aan de hand van een speciaal hiervoor opgesteld plan: Het ziekteverzuimbeleidsplan.

Dit ziekteverzuimbeleidsplan is een uitwerking van de regels waaraan dit beleid moet voldoen en omschrijft maatregelen ter bevordering van de veiligheid en de gezondheid en ter voorkoming en beperking van de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van werknemers. Met andere woorden, het ziekteverzuimbeleid draagt bij aan het scheppen van een optimaal werkklimaat in overeenstemming met de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Arbowet, Wet Verbetering Poortwachter (WVP), besluit ziekte en arbeidsgeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel (BZA) en overige relevante regelgeving.

Het ziekteverzuimbeleid heeft als doel:

  • arbeidsongeschiktheid en beroepsziekten te voorkomen;
  • ziekteverzuim tot een minimum te beperken;
  • de wetgeving op dit gebied na te leven.
Call Now Button